Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. AlgemeenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen
  • enerzijds MEJORA bv de onderneming, met adres Heerweg 43, 9810 Eke en met ondernemingsnummer BE 0664.871.652
  • anderzijds de ‘klant’: de rechtspersoon of de onderneming natuurlijk persoon die met Mejora bv een contractuele relatie van gelijk welke aard aanging of aangaat. Tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk specifieke voorwaarden hebben aanvaard, die verschillen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend huidige algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen de partijen. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant. De klant erkent kennis genomen te hebben van die voorwaarden en ze in hun geheel te aanvaarden.
 2. Klachten Elke klacht of elk protest dient, behoorlijk gemotiveerd, te gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 8 kalenderdagen na respectievelijk de uitvoering van de diensten of de factuurdatum, bij gebreke waaraan de klant onherroepelijk wordt geacht de factuur of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd. Als die termijn verstreken is zal de klacht of het protest niet langer ontvankelijk zijn.
 3. Betalingen Tenzij anders vermeld op de factuur zijn alle facturen contant betaalbaar op het adres van Mejora bv of per bankoverschrijving en binnen 14 dagen na de factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 12% als- ook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125. Andere aanmanings- of inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en vallen ten laste van de klant. Mejora bv heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van haar verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, indien de klant zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet naleeft.
 4. Verplichtingen van de partijen – Aansprakelijkheden Mejora bv is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren/uitgevoerde opdracht. De door Mejora bv uit te voeren prestaties zijn een middelen verbintenis ten aanzien van de klant waarbij Mejora bv er zich toe verbindt de prestaties naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst uit te voeren.
  De aansprakelijkheid van Mejora bv is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade.
  In elk geval, met uitzondering van opzet, blijft de aansprakelijkheid van Mejora bv beperkt tot het bedrag (zonder btw) dat de klant heeft betaald voor de opdracht die de schade veroorzaakt heeft.
 5. Nietigheid In geval van ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bedingen of gedeelten van bedingen, worden die bedingen voor niet geschreven gehouden zonder dat hun ongeldigheid of nietigheid de nietigheid van de gehele overeenkomst of de overige gedeelten van die bedingen kan teweegbrengen.
 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Bij gerechtelijke procedure zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel bevoegd, Oost-Vlaanderen Gent, afdeling Gent.